HAIR FACE TAGUCHIを追加しました。

HAIR FACE TAGUCHIを追加しました。